Avís Legal | Establiments Garrallà

Esteu aquí

Avís Legal

Català

Les següents normes regulen l’accés i utilització del portal http://online.garralla.ad, titularitat Establiments Garrallà de amb domicili a l’Avinguda de Sant Antoni 6, AD400 La Massana, Andorra.

 

1. CONDICIONS D’USUARI I ACCEPTACIÓ

La navegació i utilització del portal online.garralla.ad i dels seus serveis atribueixen al visitant la condició d’usuari del mateix i impliquen l’acceptació com a usuari sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-lo quan vulgui navegar o utilitzar el portal.

ESTABLIMENTS GARRALLÀ podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar aquestes condicions mitjançant la publicació en el portal, a fi de poder ser conegudes pels usuaris en accedir al mateix.

2. CONDICIONS GENERALES D’ÚS DEL PORTAL

L’accés al portal i els seus serveis son lliures i gratuïts, sense perjudici dels subministrats pel ESTABLIMENTS GARRALLÀ o tercers a través del portal que estan subjectes al compliment d'un formulari previ i al pagament corresponent en la forma que s'especifiquin en les seves condicions particulars.

ESTABLIMENTS GARRALLÀ es reserva el dret d’establir un preu pels serveis que ara presta de forma gratuïta, prèvia advertència als usuaris mitjançant la publicació al portal de les noves condicions amb almenys set dies naturals d’antelació.

3. REGISTRE D'USUARIS I ÚS DE COOKIES

Determinats serveis, gratuïts o no, requereixen la prèvia identificació de l'usuari, qui garantitza la veracitat i actualitat de totes les dades que comuniqui a ESTABLIMENTS GARRALLÀ pel complimentat dels formularis necessaris per a la seva utilització i, en qualsevol cas, serà únic responsable de mantenir-los actualitzats permanentment i de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels prejudicis que pugui causar al ESTABLIMENTS GARRALLÀ o tercers per la informació que faciliti. Les condicions particulars de registre i ús de bases de dades s'estipulen a la secció de registre del servei corresponent.

Els menors d'edat que pretenguin utilitzar els serveis d'aquest portal necessiten obtenir prèviament l'autorització dels seus pares o tutors, els quals tindran la consideració de responsables dels actes realitzats pels menors sota la seva potestat.

Per la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies en el cas d'usuaris registrats. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de millorar la usabilitat i recordar que l'usuari ja s'ha validat al portal, evitant introduir les contrasenyes d'accés després d'un període d'inactivitat. Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

En alguns casos a través d'aquest lloc web  es  recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers..

La finalitat dels fitxers és informar de les activitats  i serveis de ESTABLIMENTS GARRALLÀ S.L.

Les dades seran guardades i gestionades pel ESTABLIMENTS GARRALLÀ amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers, que és la següent: info@garralla.ad

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que apareixen en aquest portal, com el disseny, gràfics, dibuixos, fotografies, textos, icones, software, noms comercials, marques, logotips, o qualsevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del ESTABLIMENTS GARRALLÀ o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal, sense que pugui entendre's que es concedeix a l'usuari dret d'explotació o cap llicència sobre els mateixos, sense la prèvia autorització expressa del ESTABLIMENTS GARRALLÀ o dels titulars corresponents.

 

6. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L'usuari s'obliga al compliment de les presents normes, i en el seu cas les Condicions Particulars d'aplicació, així com complir les especials instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al portal i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i a la bona fe, emprant la diligència deguda a la naturalesa del servei del qual rep, sense utilitzar el portal de qualsevol manera que pugui impedir, malmetre o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ESTABLIMENTS GARRALLÀ o, en general, de qualsevol tercer. A títol merament enunciatiu i no limitatiu l'Usuari s'obliga, en la utilització del portal i dels serveis oferits, a:

a) proporcionar verídicament les dades requerides, en el seu cas, per la prestació del servei i a mantenir-los actualitzats; no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

b) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del ESTABLIMENTS GARRALLÀ o en general de qualsevol  tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

c) abstenir-se de transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, continguts, missatges, gravacions, software i qualsevol classe de material que violi els secrets empresarials de ESTABLIMENTS GARRALLÀ o de tercers, que infringin el secret de les comunicacions o la normativa reguladora del mercat de valors, o que de qualsevol manera menyscabin el crèdit i bon nom del ESTABLIMENTS GARRALLÀ, els seus directius i/o empleats o de tercers

d) abstenir-se de destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics de ESTABLIMENTS GARRALLÀ o tercers.

e) no introduir, transmetre o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d'un tercer.

 

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ESTABLIMENTS GARRALLÀ cuida que les dades i continguts del seu web online.garralla.ad siguin correctes, sense que pugui garantir plenament la seva precisió, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat per a un objectiu específic.

ESTABLIMENTS GARRALLÀ  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Així mateix,  no es fa responsable, ni ha de compartir, les opinions que manifestin els seus col·laboradors (freelance), a la secció creada a tal efecte i publicats en el seu diari digital online.garralla.ad

ESTABLIMENTS GARRALLÀ no controla, amb caràcter general, l'utilització que els Usuaris fan del Portal; i, en particular, no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, les presents normes, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

ESTABLIMENTS GARRALLÀ únicament serà responsable dels danys que l'usuari pugui patir per la utilització del portal quan siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa, reconeixent i acceptant l'usuari que la utilització del portal i dels serveis oferits es realitza sota el seu risc i completa responsabilitat.

Amb caràcter merament enunciatiu, i no limitatiu, el ESTABLIMENTS GARRALLÀ declina qualsevol responsabilitat pels perjuicis que es puguin derivar de:

a) les interrupcions, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del portal i dels serveis, que impedeixen el seu accés o endarrereixen la prestació del servei.

b) la falta de veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, fiabilitat i/o actualitat dels continguts del portal, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe de continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i/o posats a disposició als que s'hagi accedit a través del portal o dels serveis oferits

c) les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i a la mateixa imatge, així com a la legislació en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

d) les intromissions il·legítimes de tercers que puguin afectar a la privacitat i seguretat de la utilització del portal, no garantint en cap mode que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de les circumstàncies d'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis

e) l'accessibilitat, funcionament o disponibilitat, els continguts, informació i serveis oferts per tercers en els portals enllaçats des de online.garralla.ad, així com la seva qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat.

8. COMUNICACIONS

Per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre ESTABLIMENTS GARRALLÀ i l'Usuari, aquests han de dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari mitjançant correu electrònic a la direcció info@garralla.ad mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Establiments Garrallà

Av. De Sant Antoni 6

AD400 La Massana, Andorra

 

Les comunicacions de ESTABLIMENTS GARRALLÀ a l'Usuari es realitzaran per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'Usuari en contactar amb ESTABLIMENTS GARRALLÀ o a la facilitada en registrar-se com a Usuari, en el seu cas; o per correu postal al domicili facilitat per l'Usuari; o mitjançant trucada telefònica al número facilitat per l'Usuari; o bé mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part del ESTABLIMENTS GARRALLÀ a l'Usuari.

L'Usuari accepta expressament, i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i/o la contractació dels serveis aquí oferits, la utilització en qualsevol dels mitjans assenyalats anteriorment com a procediment vàlid per a la remissió de les esmentades comunicacions, manifestant l'Usuari que totes les dades facilitades per aquí o que facilitarà a ESTABLIMENTS GARRALLÀ són verídiques i exactes, comprometent-se a comunicar al ESTABLIMENTS GARRALLÀ qualsevol modificació dels mateixos.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei Andorrana. Les parts se sotmeten per la resolució dels conflictes als jutjats i tribunals que la normativa aplicable estableixi com competents en cada cas.

El present lloc amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar l'accés als mateixos.